• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ZWIK

Informacja o dniu wolnym od pracy dla pracowników ZWiK

Zarządzenie nr 8 /2020
Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 07.12.2020 r.

w sprawie: ustalenia dnia 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.


Na podstawie art. 129 § 1 i art. 131 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r., poz. 1666) oraz § 4 ust. 2 lit. c Regulaminu organizacyjnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o. o. zarządzam, co następuje:

§1

Ustalam dzień 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za dzień 26 grudnia 2020 r.

§2

Zarządzam umieszczenie niniejszego zarządzenia na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w miejscach widocznych dla interesantów.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Zarządu
Paweł Spława Neyman

Czasowe ograniczenie używania wody pitnej

ZARZĄDZENIE NR 3/2020
Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 27.04.2020 r.

Na podstawie Rozdział II § 3 pkt 3. „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Grójec" zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Grójcu nr III/19/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. zarządzam co następuje:

§1

Zarządzam czasowe ograniczenie używania wody pitnej do podlewania ogródków przydomowych, działkowych i upraw rolnych na terenie gminy i miasta Grójec od dnia 27.04.2020 r.
Zakaz spowodowany jest maksymalnymi rozbiorami dobowymi i obniżeniem zwierciadeł wód gruntowych, co może spowodować brak wody na ujęciach.

§2

W przypadku nie przestrzegania w/w zarządzenia sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

podpisPN

Przerwa w dostawie wody

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o. informuje, iż w dniu  04  grudnia  2019r. w godz. 08.00 - 18.00 planowana jest przerwa w dostawie wody z powodu przebudowy sieci wodociągowej – dot.         

- ul. Klonowa - ul. Wiśniowa
- ul. Miła - ul. Baśniowa
- ul. Drogowców - ul. Lipowa
- ul. Jabłoniowa - ul. Głogowa
- ul. Gwardzistów - ul. Lewiczyńska (od ul. Drogowców)
- ul. Walecznych - ul. Piękna
- ul. Morelowa Budynki:
- ul. Dębowa Szkoła Podstawowa nr 2
- ul. Batalionów Chłopskich Policja
Basen
Auchan
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

KOMUNIKAT

K O M U N I K A T

W związku z wystąpieniem przypadków koronawirusa
w Polsce, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz naszych pracowników, zwracamy się z uprzejmą prośbą o załatwianie spraw w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji
w Grójcu Sp. z o.o. jedynie poprzez kontakt telefoniczny
( 48 ) 664-52-51, elektroniczny Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą pocztową.

Od dnia 13.03.2020 r. kasa
i biuro będą zamknięte dla interesantów do odwołania.

Jednocześnie informujemy, iż ZWIK w Grójcu Sp. zo.o. podejmuje wszelkie działania aby woda była dostarczana dla wszystkich odbiorców oraz ścieki bytowe będą odbierane w sposób ciągły.

Nielegalny pobór wody z hydrantów przeciwpożarowych

hydrantZakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o. , ul. Stokowa 2  Grójec  wyjaśnia, że hydranty przeciw pożarowe są ważnym elementem ochrony przeciw pożarowej ludzi i obiektów mieszkalnych, gospodarczych itp. wykorzystywane są głównie do gaszenia pożarów, zaopatrzenia wodnego pojazdów straży i powinny być używane  głównie do celów przeciwpożarowych lub za zgodą i pod nadzorem właściciela sieci wodociągowej do poboru wody.

Niestety, w ostatnich miesiącach od czasu rozpoczęcia sezonu wegetacyjnego (  okresu oprysków upraw sadowniczych i nawadniania , przydomowych warzywniaków, ogrodów , zieleńców i parków ), a także w związku z długotrwałym brakiem opadów oraz bardzo wysokimi temperaturami w miesiącu czerwcu 2019r  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o. , odnotowuje wzrost przypadków nielegalnego poboru wody z hydrantów przeciwpożarowych , sytuacja ta dotyczy szczególnie miejscowości wiejskich na terenie naszej gminy. Uszkodzone hydranty i notorycznie łamane zabezpieczenia odprowadzają do ciągłych wycieków i marnotrawstwa wody.

Istnieją również  przypadki kradzieży wody w wyniku stosowania przez nieuczciwych odbiorców nielegalnych nawiertek przyłączeniowych  na sieci wodociągowej. „ Za darmo „  z nielegalnych nawiertek  płynie woda do budynków gospodarczych lub do podlewania  w porach nocnych upraw warzywnych, sadowniczych lub terenów zielonych na przydomowych działkach. W takich przypadkach nie wiadomo bowiem, jak długo sprawcy nielegalnego podłączenia czerpią wodę i ile jej zużyją.

Na nielegalnym poborze najbardziej tracą uczciwi odbiorcy naszych usług, a kradzież wody z hydrantów jest dla nich bardzo uciążliwa. Intensywny pobór wody z hydrantu ma ogromny wpływ  na ciśnienie wody w sieci wodociągowej, w skrajnych przypadkach powoduje nawet jej brak. A w efekcie niskiego ciśnienia wody w sieci wodociągowej może powodować uszkodzenie kosztownych urządzeń będących w posiadaniu odbiorców naszych usług np: uszkodzenie pralki. Kradzież wody z hydrantu cechuje krótkotrwały ale bardzo intensywny pobór, co nie tylko powoduje uszkodzenie samego hydrantu ( głowicy ) , ale również zerwanie osadów nagromadzonych w przewodach wodociągowych , stanowiących naturalne wytrącone związki żelaza i manganu. Zerwanie nagromadzonych osadów powoduje zanieczyszczenia wody u pozostałych odbiorców. Osad ten podczas zmian ciśnienia, związanych z nagłym poborem wody zrywa się ze ścianek przewodów wodociągowych powodując wtórne zanieczyszczenia wody. Sytuacja ta dotyczy szczególnie odbiorców mieszkających w pobliżu miejsca kradzieży oraz na końcowych odcinkach sieci wodociągowej.

Zaznaczamy również, że zniszczony ( otwarty lub cieknący )  hydrant może stać się potencjalnie źródłem skażenia bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej co stanowi ogromne zagrożenie dla zdrowia wszystkich użytkowników.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o. w trosce o naszych odbiorców w stanowczy sposób stara się powstrzymać nielegalny proceder poboru wody. Oprócz rutynowych prac nasz Zakład prowadzi działania zapobiegawcze i kontrolne, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości, gdzie odnotowano podwyższony poziom strat wody. Wszystkie działania naszej Spółki zostały uzgodnione z Państwową Strażą Pożarną i nie powodują utrudnień w poborze wody w przypadku gaszenia pożaru.

Podjęte przez Spółkę działania przedstawiamy poniżej:

  • Pracownicy kontrolują miejsca potencjalnych kradzieży. Namierzyli już kilka hydrantów, z których prawdopodobnie kradziono wodę. Dotychczas odbyto kilka rozmów ostrzegawczych. Nasi pracownicy sprawdzają sygnały od mieszkańców.
  • W celu kontroli stanu technicznego hydranty poddawane są co rocznie zabiegom konserwacyjnym i naprawczym z jednoczesnym przeglądem stanu technicznego – zgodnie z rocznym harmonogramem. Wszystkie niesprawne urządzenia są naprawiane i konserwowane w kolejności uzależnionej od stopnia ich ważności dla straży pożarnej oraz możliwości Spółki. Zaplanowane przeglądy stanu technicznego umożliwiają również stwierdzenie czy w danym miejscu dochodzi do nielegalnego poboru wody.
  • Na hydrantach montowane są zabezpieczenia przed kradzieżą wody, uniemożliwiające pobór wody przez osoby do tego nieuprawnione. Jedynie pracownicy Spółki i straż pożarna ma możliwość zdejmowania zabezpieczeń .
  • Informujemy również, że przy ustalaniu taryf ( cen za wodę ) są uwzględniane wszystkie koszty prowadzonej działalności w tym koszty związane z działaniami zwalczającymi nielegalne korzystanie z usług a także koszty produkcji kradzionej wody. Wszelkie straty wynikłe z kradzieży musza być uwzględnione podczas kalkulowania cen wody, więc za nieuczciwość niektórych ludzi płacimy wszyscy ze swoich kieszeni. Gdyby przypadki nielegalnego poboru nie występowały, wszyscy klienci naszej Spółki korzystaliby z niższych cen
  • By skutecznie walczyć z nieuczciwymi odbiorcami wody bardzo ważna jest współpraca  z mieszkańcami i władzami samorządowymi. Apelujemy, aby nie pozostawać obojętnym na zauważone przypadki awarii, uszkodzenia, przecieki, przypadki wandalizmu hydrantów oraz kradzież wody z hydrantów  i prosimy o niezwłoczną informację o takich zdarzeniach na numer tel. 48 664 27 96 lub 48 664 26 56 ( czynny całą dobę ) lub zgłaszanie takich przypadków bezpośrednio na Policję tel.997 lub 112. Tylko eliminując proceder kradzieży wody możemy zapewnić niezawodność i komfort dostaw wody dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Gwarantujemy anonimowość i podjęcie niezwłocznych działań mających na celu likwidację zgłoszonego przypadku nielegalnego poboru wody.
  • Jednocześnie informujemy, że zgodnie z prawem grzywna przewidziana za nielegalny pobór wody wynosi 5 000,00 zł . Za nielegalne korzystanie z wody Spółka wszczynać będzie postępowanie karne.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o. pragnie podziękować za wszystkie zgłoszenia o kradzieży wody, nawet te w porze nocnej. Mamy pewność, że wśród naszej lokalnej społeczności świadomość stale rośnie a uczciwi odbiorcy naszych usług wiedzą, że nielegalne działania innych odbijają się nie tylko na poziomie naszych usług lecz również na cenach.

logozwik

Dodatkowe telefony alarmowe:

Dział techniczny
awarie wodociągowe i kanalizacyjne:
501-561-588
oraz 513-043-970

wfospojazd

Wyszukaj