• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Przerwa w dostawie wody

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o. informuje, iż w dniu  04  grudnia  2019r. w godz. 08.00 - 18.00 planowana jest przerwa w dostawie wody z powodu przebudowy sieci wodociągowej – dot.         

- ul. Klonowa - ul. Wiśniowa
- ul. Miła - ul. Baśniowa
- ul. Drogowców - ul. Lipowa
- ul. Jabłoniowa - ul. Głogowa
- ul. Gwardzistów - ul. Lewiczyńska (od ul. Drogowców)
- ul. Walecznych - ul. Piękna
- ul. Morelowa Budynki:
- ul. Dębowa Szkoła Podstawowa nr 2
- ul. Batalionów Chłopskich Policja
Basen
Auchan
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Nielegalny pobór wody z hydrantów przeciwpożarowych

hydrantZakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o. , ul. Stokowa 2  Grójec  wyjaśnia, że hydranty przeciw pożarowe są ważnym elementem ochrony przeciw pożarowej ludzi i obiektów mieszkalnych, gospodarczych itp. wykorzystywane są głównie do gaszenia pożarów, zaopatrzenia wodnego pojazdów straży i powinny być używane  głównie do celów przeciwpożarowych lub za zgodą i pod nadzorem właściciela sieci wodociągowej do poboru wody.

Niestety, w ostatnich miesiącach od czasu rozpoczęcia sezonu wegetacyjnego (  okresu oprysków upraw sadowniczych i nawadniania , przydomowych warzywniaków, ogrodów , zieleńców i parków ), a także w związku z długotrwałym brakiem opadów oraz bardzo wysokimi temperaturami w miesiącu czerwcu 2019r  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o. , odnotowuje wzrost przypadków nielegalnego poboru wody z hydrantów przeciwpożarowych , sytuacja ta dotyczy szczególnie miejscowości wiejskich na terenie naszej gminy. Uszkodzone hydranty i notorycznie łamane zabezpieczenia odprowadzają do ciągłych wycieków i marnotrawstwa wody.

Istnieją również  przypadki kradzieży wody w wyniku stosowania przez nieuczciwych odbiorców nielegalnych nawiertek przyłączeniowych  na sieci wodociągowej. „ Za darmo „  z nielegalnych nawiertek  płynie woda do budynków gospodarczych lub do podlewania  w porach nocnych upraw warzywnych, sadowniczych lub terenów zielonych na przydomowych działkach. W takich przypadkach nie wiadomo bowiem, jak długo sprawcy nielegalnego podłączenia czerpią wodę i ile jej zużyją.

Na nielegalnym poborze najbardziej tracą uczciwi odbiorcy naszych usług, a kradzież wody z hydrantów jest dla nich bardzo uciążliwa. Intensywny pobór wody z hydrantu ma ogromny wpływ  na ciśnienie wody w sieci wodociągowej, w skrajnych przypadkach powoduje nawet jej brak. A w efekcie niskiego ciśnienia wody w sieci wodociągowej może powodować uszkodzenie kosztownych urządzeń będących w posiadaniu odbiorców naszych usług np: uszkodzenie pralki. Kradzież wody z hydrantu cechuje krótkotrwały ale bardzo intensywny pobór, co nie tylko powoduje uszkodzenie samego hydrantu ( głowicy ) , ale również zerwanie osadów nagromadzonych w przewodach wodociągowych , stanowiących naturalne wytrącone związki żelaza i manganu. Zerwanie nagromadzonych osadów powoduje zanieczyszczenia wody u pozostałych odbiorców. Osad ten podczas zmian ciśnienia, związanych z nagłym poborem wody zrywa się ze ścianek przewodów wodociągowych powodując wtórne zanieczyszczenia wody. Sytuacja ta dotyczy szczególnie odbiorców mieszkających w pobliżu miejsca kradzieży oraz na końcowych odcinkach sieci wodociągowej.

Zaznaczamy również, że zniszczony ( otwarty lub cieknący )  hydrant może stać się potencjalnie źródłem skażenia bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej co stanowi ogromne zagrożenie dla zdrowia wszystkich użytkowników.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o. w trosce o naszych odbiorców w stanowczy sposób stara się powstrzymać nielegalny proceder poboru wody. Oprócz rutynowych prac nasz Zakład prowadzi działania zapobiegawcze i kontrolne, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości, gdzie odnotowano podwyższony poziom strat wody. Wszystkie działania naszej Spółki zostały uzgodnione z Państwową Strażą Pożarną i nie powodują utrudnień w poborze wody w przypadku gaszenia pożaru.

Podjęte przez Spółkę działania przedstawiamy poniżej:

  • Pracownicy kontrolują miejsca potencjalnych kradzieży. Namierzyli już kilka hydrantów, z których prawdopodobnie kradziono wodę. Dotychczas odbyto kilka rozmów ostrzegawczych. Nasi pracownicy sprawdzają sygnały od mieszkańców.
  • W celu kontroli stanu technicznego hydranty poddawane są co rocznie zabiegom konserwacyjnym i naprawczym z jednoczesnym przeglądem stanu technicznego – zgodnie z rocznym harmonogramem. Wszystkie niesprawne urządzenia są naprawiane i konserwowane w kolejności uzależnionej od stopnia ich ważności dla straży pożarnej oraz możliwości Spółki. Zaplanowane przeglądy stanu technicznego umożliwiają również stwierdzenie czy w danym miejscu dochodzi do nielegalnego poboru wody.
  • Na hydrantach montowane są zabezpieczenia przed kradzieżą wody, uniemożliwiające pobór wody przez osoby do tego nieuprawnione. Jedynie pracownicy Spółki i straż pożarna ma możliwość zdejmowania zabezpieczeń .
  • Informujemy również, że przy ustalaniu taryf ( cen za wodę ) są uwzględniane wszystkie koszty prowadzonej działalności w tym koszty związane z działaniami zwalczającymi nielegalne korzystanie z usług a także koszty produkcji kradzionej wody. Wszelkie straty wynikłe z kradzieży musza być uwzględnione podczas kalkulowania cen wody, więc za nieuczciwość niektórych ludzi płacimy wszyscy ze swoich kieszeni. Gdyby przypadki nielegalnego poboru nie występowały, wszyscy klienci naszej Spółki korzystaliby z niższych cen
  • By skutecznie walczyć z nieuczciwymi odbiorcami wody bardzo ważna jest współpraca  z mieszkańcami i władzami samorządowymi. Apelujemy, aby nie pozostawać obojętnym na zauważone przypadki awarii, uszkodzenia, przecieki, przypadki wandalizmu hydrantów oraz kradzież wody z hydrantów  i prosimy o niezwłoczną informację o takich zdarzeniach na numer tel. 48 664 27 96 lub 48 664 26 56 ( czynny całą dobę ) lub zgłaszanie takich przypadków bezpośrednio na Policję tel.997 lub 112. Tylko eliminując proceder kradzieży wody możemy zapewnić niezawodność i komfort dostaw wody dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Gwarantujemy anonimowość i podjęcie niezwłocznych działań mających na celu likwidację zgłoszonego przypadku nielegalnego poboru wody.
  • Jednocześnie informujemy, że zgodnie z prawem grzywna przewidziana za nielegalny pobór wody wynosi 5 000,00 zł . Za nielegalne korzystanie z wody Spółka wszczynać będzie postępowanie karne.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o. pragnie podziękować za wszystkie zgłoszenia o kradzieży wody, nawet te w porze nocnej. Mamy pewność, że wśród naszej lokalnej społeczności świadomość stale rośnie a uczciwi odbiorcy naszych usług wiedzą, że nielegalne działania innych odbijają się nie tylko na poziomie naszych usług lecz również na cenach.

Informacja

Mając na uwadze zapobieżenie problemom z dostawą wody do odbiorców w okresach suszy, apelujemy do mieszkańców o właściwe gospodarowanie wodą pobieraną z gminnych urządzeń wodociągowych.

Zgodnie z umową, woda dostarczana przez naszą Spółkę powinna być przeznaczona na cele socjalno - bytowe. Dlatego też w miesiącach letnich, kiedy zużycie wody jest najwyższe, należy bardzo oszczędnie gospodarować tym dobrem.

Podlewanie ogródków działkowych, trawników, upraw i napełnianie basenów odbija się ujemne na możliwości dostarczania wody na cele bytowe.

Prosimy o pełne zrozumienie sytuacji i wstrzymanie się od wszelkich działań, które mogą skutkować przerwami w dostawach. Tylko w ten sposób uda się zapewnić odpowiedni poziom zaopatrzenia w krytycznych okresach letnich.

Nasza Spółka dokłada starań w celu zwiększenia wolumenu dostępnej wody i do końca przyszłego roku problem czasowego niedoboru powinien zostać zażegnany.

Prezes Zarządu
Paweł Spława - Neyman

Przetargi

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Spółka z o.o. ul. Stokowa 2 05-600 Grójec
Zamówienie pn. „Dostawa i montaż dwustanowiskowej stacji zlewnej ścieków na oczyszczalni ścieków w Kobylinie”.

Dokumenty do przetargu:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  SIWZ_cz.I_IDW_stacja zlewcza.pdf SIWZ_cz.I_IDW_stacja zlewcza.pdf 
 SIWZ_cz.II_ZMIANA wzoru umowy_stacja zlewcza.pdf 25.03.2019 AKTUALNY
   SIWZ_cz.II_wzor umowy_stacja zlewcza.pdf NIEAKTUALNY
   SIWZ_cz.III_OPZ_stacja zlewcza.pdf

 

 

 

UCHWAŁA NR III/19/18 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 17 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR III/19/18
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU
z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na tereniegminy i miasta Grójec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 ze zm.) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Postanowieniem nr WA.RET.070.2.48.4.2018 z dnia 18 października 2018 r., Rada Miejska w Grójcu uchwala co następuje:

1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy i miasta Grójec, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr XV/144/16 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy i miasta Grójec.

3. Wykonanie Uchwały powierza sie Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Karol Biedrzycki

UCHWAŁA NR III/19/18 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU wraz z Załącznikiem do uchwały Nr III/19/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 grudnia 2018 r.>>POBIERZ

logozwik

Dodatkowe telefony alarmowe:

Dział techniczny
awarie wodociągowe i kanalizacyjne:
501-561-588
oraz 513-043-970

wfospojazd

Wyszukaj