• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ZARZĄDZENIE NR 3/2020
Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 27.04.2020 r.

Na podstawie Rozdział II § 3 pkt 3. „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Grójec" zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Grójcu nr III/19/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. zarządzam co następuje:

§1

Zarządzam czasowe ograniczenie używania wody pitnej do podlewania ogródków przydomowych, działkowych i upraw rolnych na terenie gminy i miasta Grójec od dnia 27.04.2020 r.
Zakaz spowodowany jest maksymalnymi rozbiorami dobowymi i obniżeniem zwierciadeł wód gruntowych, co może spowodować brak wody na ujęciach.

§2

W przypadku nie przestrzegania w/w zarządzenia sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

podpisPN

logozwik

Dodatkowe telefony alarmowe:

Dział techniczny
awarie wodociągowe i kanalizacyjne:
501-561-588
oraz 513-043-970

wfospojazd

Wyszukaj