• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zarządzenie nr 4/2019

Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 18.04.2019 r.

w sprawie: ustalenia dnia 02 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 129 § 1 i art. 131 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666) oraz § 5 ust. 2 lit. c Regulaminu organizacyjnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o. o. zarządzam, co następuje:

§1

Ustalam dzień 02 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w zamian za dzień 25 maja 2019 r.

§2


Zarządzam umieszczenie niniejszego zarządzenia na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w miejscach widocznych dla interesantów.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 /-/ Prezes Zarządu

Paweł Spława Neyman

logozwik

Dodatkowe telefony alarmowe:

Dział techniczny
awarie wodociągowe i kanalizacyjne:
501-561-588
oraz 513-043-970

wfospojazd

Wyszukaj