• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

UCHWAŁA NR III/19/18
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU
z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na tereniegminy i miasta Grójec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 ze zm.) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Postanowieniem nr WA.RET.070.2.48.4.2018 z dnia 18 października 2018 r., Rada Miejska w Grójcu uchwala co następuje:

1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy i miasta Grójec, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr XV/144/16 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy i miasta Grójec.

3. Wykonanie Uchwały powierza sie Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Karol Biedrzycki

UCHWAŁA NR III/19/18 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU wraz z Załącznikiem do uchwały Nr III/19/18 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 grudnia 2018 r.>>POBIERZ

logozwik

Dodatkowe telefony alarmowe:

Dział techniczny
awarie wodociągowe i kanalizacyjne:
501-561-588
oraz 513-043-970

wfospojazd

Wyszukaj