• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zarządzenie nr 12/2018

Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 11.12.2018 r.

w sprawie: ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 129 § 1 i art. 131 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666) oraz § 5 ust. 2 lit. c Regulaminu organizacyjnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o. o. zarządzam, co następuje:

1

Ustalam dzień 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za dzień 12 listopada 2018 r.

2

Zarządzam umieszczenie niniejszego zarządzenia na stronie internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w miejscach widocznych dla interesantów.

3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Zarządu
Dyrektor
Janusz Gaweł