OGŁOSZENIE
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o. zgodnie z Zarządzeniem Prezesa nr 6/2018 z dnia 12.06.2018 r. informuję o zakazie używania wody pitnej do podlewania ogródków przydomowych, działkowych i upraw rolnych na terenie gminy i miasta Grójec.

ZARZĄDZENIE NR 6/2018

Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 12.06.2018 r.

Na podstawie Rozdział III § 25 „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Grójec" zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Grójcu nr XV/144/16 z dnia 14 marca 2016 r. zarządzam co następuje:

§1

Zarządzam czasowe ograniczenie używania wody pitnej do podlewania ogródków przydomowych, działkowych i upraw rolnych na terenie gminy i miasta Grójec od dnia 12.06.2018 r.

Zakaz spowodowany jest maksymalnymi rozbiorami dobowymi i obniżeniem zwierciadeł wód gruntowych, co może spowodować brak wody na ujęciach.

§2

W przypadku nie przestrzegania w/w zarządzenia sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Zarządu
Dyrektor
Janusz Gaweł