• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

Zarządzenie nr 6/2017

Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 27 lipca 2017 roku

w sprawie: ustalenia dnia 14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie art. 129 § 1 i art. 131 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1666) oraz § 5 ust. 2 lit. c) Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o., zarządzam co następuje:

  • 1

Ustalam dzień 14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o. w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2017 r.

  • 2

Zarządzam umieszczenie niniejszego zarządzenia na stronie internetowej Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o.o. oraz w miejscach widocznych dla interesantów.

  • 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.