• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Spółka informuje o dwóch możliwych modelach rozliczeń w przypadku budynków wielolokalowych, o których mowa w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) – zwanej dalej: „ustawą”:

1. Model podstawowy

1.1 Zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy, jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, umowa o zaopatrzenie wodę i odprowadzanie ścieków jest zawierana z jego właścicielem lub z zarządcą. Spółka dokonuje odczytu wodomierza głównego i na jego podstawie dokonuje rozliczeń z właścicielem/zarządcą.

1.2 Rozliczeń z osobami korzystającymi z poszczególnych lokali dokonuje właściciel/zarządca.

1.3 Suma obciążeń za wodę lub ścieki przypisana łącznie osobom korzystającym z poszczególnych lokali nie może być wyższa od obciążeń z tego tytułu ponoszonych przez zarządcę/właściciela na rzecz Spółki, zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego.

2. Model alternatywny

2.1 Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych Spółka zawiera umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków także z osobą korzystającą z lokalu wskazaną we wniosku, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

2.1.1 instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych,

2.1.2 jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez Spółkę z współwłaścicielami/zarządcą,

2.1.3 właściciel/zarządca rozlicza, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy, różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody;

2.1.4 właściciel/zarządca na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków reguluje należności wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody;

2.1.5 właściciel/zarządca określa warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami;

2.1.6 został uzgodniony z właścicielem/zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócania dostaw wody do pozostałych lokali, w szczególności przez możliwość przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;

2.1.7 został uzgodniony z właścicielami/zarządcą sposób przerywania dostarczania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócania dostaw wody do lokali.

2.2 Zawarcie umów na wniosek zarządcy/właściciela z osobami korzystającymi z poszczególnych lokali jest możliwy po sprawdzeniu przez Spółkę warunków, o których mowa w pkt 2.1. w terminie uzgodnionym z właścicielem/zarządcą budynku wielolokalowego.

2.3 O braku spełnienia warunków, o których mowa w pkt 2.1. Spółka poinformuje Wnioskodawcę na piśmie w terminie 14 dni od dnia oględzin.

 

logozwik

Dodatkowe telefony alarmowe:

Dział techniczny
awarie wodociągowe i kanalizacyjne:
501-561-588
oraz 513-043-970

wfospojazd

Wyszukaj