• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

UCHWAŁA NR XXV/208/17
RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU
z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 roku ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 zpóźn. zm.) i art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139, 1893 oraz z 2016 r., poz. 1250) Rada Miejska w Grójcu uchwala co następuje :
§ 1. Zatwierdza się przedłożone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o. o. taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy i Miasta Grójec w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.02.2017 r. i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Sp. z o. o. oraz BIP na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu www.groiecmiasto.pl w terminie do 7 dni od jej podjęcia.

Wiceprzewodniczcy Rady
Grażyna Stolarska

Załącznik Nr 1 Uchwały Nr XXV/208/17 Rady Miejskiej w Grójcu  z dnia 30.01.2017r. - TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązujące w okresie  od 01.02.2017 r. do 31.01.2018 r. (PDF) >> POBIERZ

logozwik

Dodatkowe telefony alarmowe:

Dział techniczny
awarie wodociągowe i kanalizacyjne:
501-561-588
oraz 513-043-970

wfospojazd

Wyszukaj