Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu informuje, że zostały wprowadzone dodatkowe opłaty za wykonanie czynności związanych z odcięciem wody lub ponownym podłączeniem odbiorców zalegających z opłatami za dostawę wody i odbiór ścieków.

 Opłata brutto za odcięcie wody lub jej ponowne podłączenie wynosi :
-  na przyłączu do posesji 351,83 zł
-  bezpośrednio w budynku lub domu jednorodzinnym 161,57 zł

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu informuje, że świadczy usługi w zakresie transportu i utylizacji ścieków.

Stawki opłat za transport i utylizację ścieków bytowych z szamb przydomowych kształtują się następująco w zależności  od częstotliwości wywozu:

Lp.

Częstotliwość odbioru ścieków

Opłata w zł/ m3

netto

brutto

1.1

Minimum 1 raz w miesiącu

12,00

12,96

1.2

Minimum 1 raz na 2  miesiące

13,20

14,26

1.3

Minimum 1 raz na 3  miesiące

14,50

15,66

1.4

Minimum 1 raz na 4  miesiące

16,00

17,28

1.5

Minimum 1 raz na 5  miesiące

17,60

19,01

1.6

Minimum 1 raz na 6  miesiące

20,00

21,60

Opłaty określone w tabeli opłat dotyczą jednorazowych odbiorów ścieków w ilości nie mniejszej  niż 4,2 m3.

W przypadku ilości mniejszej niż 4,2 m3 stosuje się opłatę ryczałtową  w wysokości  -brutto  108zł ., a przy częstotliwości raz na sześć miesięcy lub mniejszej – brutto 54 zł.

Opłata za pierwszą usługę obliczona zostanie na podstawie stawki określonej w punkcie 1.1.

Stawki opłat za transport i utylizację ścieków przemysłowych  kształtują się następująco:
- dla ścieków o wartościach wskaźników określonych w załączniku nr 3 punkt 1 uchwały RM nr III/13/14 z dnia 29 grudnia 2014r    - brutto 21,24 zł/m3
- ścieki przemysłowe o w/w parametrach będą kalkulowane wg punktu nr 2,3,4 załącznika nr 3 do w/w uchwały RM nr III/13/14 z dnia 29 grudnia 2014r