• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu został powołany uchwałą Rady Miejskiej w Grójcu NR IV/44/94 z dnia 10.10.1994r., zaś swoje funkcjonowanie rozpoczął od dnia 01.01.1995r. Podstawowym jego zadaniem jest zaopatrzenie ludności w wodę pitną oraz odbiór i utylizacja ścieków z terenu miasta i gminy.

System zaopatrzenia w wodę gminy Grójec oparty jest o ujęcia wód podziemnych w trzech punktach miasta / SUW S1, SUW S2, SUW S3/ oraz w trzech  wiejskich /SUW S4,  SUW S5, SUW S6/ .  Wydobywana z tych źródeł woda przeznaczona jest głównie dla zaspokajania potrzeb bytowych mieszkańców. Sieć wodociągowa pracuje w systemie pierścieniowym, a więc  zaopatrzenie w wodę z  poszczególnych stacji uzdatniania wody może ulegać zmianie.
Woda surowa poddawana jest procesom odżelaziania i odmanganiania poprzez napowietrzanie i filtrację, z wyjątkiem wody ze stacji S1, która nie wymaga uzdatniania. Przed podaniem w sieć miejską lub wiejską, woda poddawana jest dezynfekcji za pomocą podchlorynu sodu.

Wykaz  miejscowości  obsługiwanych  przez  poszczególne  SUW:

 •  SUW S3
  obsługuje: ok. 10% terenu miasta Grójca (głównie rejon ul. Przemysłowej, Spółdzielczej i Fabrycznej) oraz ul. Kobylińską  oraz wsie: Janówek, Kobylin, Szczęsna, część  Worowa,  Maciejowice, Mieczysławówka, Wola Zakrzewska, Lisówek
  Głównym odbiorcą wody z tego ujęcia jest Faurecia Automotive Polska  S.A, Grójec ulica Fabryczna 3, która zużywa średniomiesięcznie ok. 4200 m3 co stanowi 20% produkcji miesięcznej SUW S3
 • SUW S2
  obsługuje ok. 60 % terenu miasta oraz wsie: Grudzkowolę, Skurów, Kępinę, Wólkę Turowską, Pabierowice, Piekiełko, 
 • SUW S1
  obsługuje ok. 30 % terenu miasta oraz wsie: część Worowa , Załącze , Dębie,

  SUW 1 m2 SUW 1 m3  SUW 1 m4  SUW 1 m6

 • SUW S7
  stacja tymczasowo nie pracuje
 • SUW  S4
  obsługuje wsie: Lesznowola, Mirowice, Chudowola, Duży Dół, Głuchów, Podole,  Las Lesznowolski, Głuchów i Wysoczyn.
  W roku 2014  na zlecenie Urzędu Gminy i Miasta wykonano modernizację SUW S4, która w znacznym stopniu pokryje zapotrzebowanie mieszkańców okolicznych wsi w wodę , zwłaszcza w okresach dużych rozbiorów.
 • SUW S5
  Obsługuje:  JW. w Ogrodzienicach, wsie: Kociszew, Częstoniew A, Częstoniew B, Falęcin, Mięsy Krobów wraz z blokami usytuowanymi na terenie dawnego majątku SGGW (łączy się wodą miejską ), Wolę Krobowską, Marianów, Słomczyn, Janówek ( do torów  od strony Słomczyna), Gościeńczyce, Żyrówek.
 • SUW S6
  Obsługuje wsie: Uleniec, Dębie, Bikówek, Zalesie i znaczną część Worowa.
  Wykonanie  w 2011r. SUW S6 pozwoliła całkowicie wyeliminować niedobory wody pitnej. Obecnie nie występują skargi mieszkańców na brak wody, niskie ciśnienie wody w sieci oraz złą jakość wody.

logozwik

Dodatkowe telefony alarmowe:

Dział techniczny
awarie wodociągowe i kanalizacyjne:
501-561-588
oraz 513-043-970

wfospojazd

Wyszukaj